Životné prostredie

  • Dexion - Životné prostredie

Životné prostredie

Skupina Constructor Group sa plne usiluje o minimalizovanie environmentálnych dopadov všetkých svojich operácií. Osvojením si dlhodobo fungujúcich praktík a usilovaním sa o neustále zlepšenie dopadu, ktorý má naša činnosť na životné prostredie, bolo naše úsilie ocenené akreditáciou ISO 14001. Veríme, že takýto dlhodobý prístup má pozitívny dopad na náš výkon a zvyšuje ziskovosť redukciou bázy nákladov, zlepšovaním vzťahov účastníkov a zvyšovaním inovácií.  
Dbáme o to, aby si všetci naši zamestnanci boli vedomí dôsledkov, ktoré má ich činnosť na životné prostredie a vyžadujeme od každého, aby sa v tomto smere správal zodpovedným spôsobom. Vyžaduje sa od nich, aby prispievali k udržateľnosti spoločnosti efektívnym využívaním zdrojov vody, energie a surovín a tým optimalizovali využívanie prírodných zdrojov.

Naše rozhodnutie dosiahnuť medzinárodný štandard ISO14001 poukazuje na náš záujem o redukciu „našej uhlíkovej stopy“. Táto akreditácia poskytuje jasný a efektívny rámec súladu a identifikuje ďalšie možnosti zlepšenia.

Naše kľúčové produkty sa prevažne vyrábajú z ocele, jednej z najviac recyklovaných surovín na svete, avšak počas výrobného procesu nie je možné predísť tvorbe určitého množstva odpadu. Zabezpečujeme, aby sa všetok takýto materiál opätovne zhodnotil a recykloval.

Environmentálna politiky skupiny Constructor Group sa neustále vyvíja, keďže hľadáme nové a inovatívne spôsoby ako pracovať efektívnejšie a vo väčšej harmónii so životným prostredím.