Skip to main content

Ľudia: Planéta: Zisky 

Ako organizácia s celosvetovým dosahom sme plne vedomí našich povinností: uspokojiť potreby súčasnosti bez toho, aby sme ohrozili schopnosť budúcich generácií uspokojiť ich. Tri piliere trvalej udržateľnosti sú sociálne, environmentálne a hospodárske. Inými slovami: ľudia, planéta a zisky.

Na dosiahnutie tohto cieľa sme urobili udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania.

Naši Ľudia: zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s našou pracovnou silou, zainteresovanými stranami a komunitami, v ktorých pôsobíme.

Naša Planéta: minimalizovanie nášho vplyvu na životné prostredie znížením odpadu a našej uhlíkovej stopy.

Naše Zisky: udržiavať zdravý, výnosný obchod prostredníctvom súladu, správneho riadenia a riadenia rizík.