Skip to main content

Zásady ochrany súkromia

Toto sú oficiálne zásady ochrany súkromia, ktoré upravujú používanie webovej lokality skupiny Gonvarri Material Handling nachádzajúce sa na adrese www.Dexion.com a Dexion.sk, ako aj všetkých webových lokalít a internetových adries (napr. adries URL, doménových mien a stránok), ktoré vlastníme alebo ovládame (ďalej len “webová lokalita”). 

Tieto zásady ochrany súkromia upravujú osobné údaje zozbierané našou webovou lokalitou, ale nevzťahujú sa na všetky ostatné informácie, či už zozbierané akýmkoľvek iným spôsobom alebo na akýkoľvek iný účel, a to ani v rámci žiadnej inej webovej lokality alebo služby, pokým nie je uvedené niečo iné.

Tieto zásady ochrany súkromia môžeme zmeniť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak sa rozhodneme vykonať výrazné zmeny našich zásad ochrany súkromia, na domovskej stránke našej webovej lokality zverejníme oznámenie, a to na určitú dobu po vykonaní takýchto zmien. Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany súkromia prezreli pri každej návšteve tejto webovej lokality.

Používaním tejto webovej lokality prejavujete súhlas s ustanoveniami najnovšej verzie týchto zásad ochrany súkromia. Prečítajte si naše podmienky používania, aby ste porozumeli všeobecným pravidlám o používaní tejto webovej lokality. Tieto zásady ochrany súkromia a podmienky používania predstavujú úplnú zmluvu medzi vami a skupinou Gonvarri Material Handling ohľadom vášho používania tejto webovej lokality, a to okrem prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v akýchkoľvek iných odmietnutiach zodpovednosti, zásadách, podmienkach používania alebo iných upozorneniach na tejto webovej lokalite. Môžu sa na vás vzťahovať doplnkové podmienky, ktoré môžu platiť v prípade vášho prístupu k určitým službám alebo materiálom v určitých oblastiach na tejto webovej lokalite, prípadne sledovaním prepojenia z tejto webovej lokality.

Obsah 

Lokalita skupiny Gonvarri Material Handling obsahuje informácie týkajúce sa výrobkov skupiny Gonvarri Material Handling a propagačných programov skupiny Gonvarri Material Handling. 

Všetky informácie uvedené na tejto lokalite sú určené len na informačné účely. Túto lokalitu nepoužívajte ani sa na ňu nespoliehajte ako na náhradu informácií, ktoré sú k dispozícii u vášho autorizovaného distribútora alebo predajcu značky Gonvarri Material Handling. Informácie uvedené na tejto lokalite nie sú právne záväzné a nepredstavujú ponuku na kúpu. 

Napriek tomu, že skupina Gonvarri Material Handling vyvíja všetko primerané úsilie na zaručenie správnosti všetkých informácií uvedených na tejto lokalite, presnosť nie je možné zaručiť a skupina Gonvarri Material Handling neprijíma žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť ani pravosť žiadnych informácií obsiahnutých na tejto lokalite. Táto lokalita a všetky informácie a materiály, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú “tak, ako sú”, a to bez akejkoľvek výslovnej alebo odvodenej záruky. 

Skupina Gonvarri Material Handling si ale vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať bez oznámenia zmeny modelov, vybavenia, technických údajov a dostupnosti.

Ceny za výrobky skupiny Gonvarri Material Handling  

Informácie o cenách obsiahnuté alebo poskytnuté prostredníctvom tejto lokality skupiny Gonvarri Material Handling sú určené len na informačné účely a nepredstavujú ponuku na predaj výrobkov skupiny Gonvarri Material Handling, ani nie sú pre autorizovaných distribútorov a predajcov skupiny Gonvarri Material Handling záväzné. Nákup akéhokoľvek výrobku od skupiny Gonvarri Material Handling podlieha zmluvným podmienkam jednotlivých kúpnych zmlúv.

Používanie technológie cookie

Skupina Gonvarri Material Handling využíva technológiu cookie na to, aby skupine Gonvarri Material Handling umožnila sledovať váš pohyb na lokalite skupiny Gonvarri Material Handling, čo skupine Gonvarri Material Handling pomáha pri registrovaní používateľskej činnosti na lokalite skupiny Gonvarri Material Handling a pri vyhodnocovaní a vylepšovaní lokality skupiny Gonvarri Material Handling, aby pre vás bola užitočnejšia. 

Skupina Gonvarri Material Handling nezaznamenáva pomocou tejto technológie informácie o jednotlivých používateľoch, takže sa žiadne informácie o vás neuchovávajú ani nepoužívajú. 

Úvod

Informácie ktoré získame a spôsob, akým ich použijeme, závisí od toho, čo robíte pri návšteve našej webovej lokality. Vaše neosobné informácie môžeme zbierať a používať odlišne od vašich osobných informácií.

Osobné informácie

Osobné informácie sú informácie, ktoré získame prostredníctvom tejto webovej lokality a ktoré môžeme použiť na vašu presnú identifikáciu alebo na to, aby sme vás kontaktovali, ako napríklad vaše:

 • meno 
 • telefónne číslo 
 • adresa 
 • e-mailová adresa
 • zamestnávateľ  


Na niektorých miestach na tejto webovej lokalite máte možnosť poslať nám vaše osobné informácie. Môžete napríklad vyplniť registračný formulár, prieskum alebo e-mailový formulár.

Taktiež nám môžete povoliť personalizovať vaše návštevy tejto webovej lokality, pričom vás v takomto prípade požiadame o určité osobné informácie, aby pre vás boli návštevy našej webovej lokality užitočnejšie. Keď tieto informácie spojíme s neosobnými informáciami, ktoré zbierame prostredníctvom súborov cookie (popísané nižšie), budeme schopní povedať, že ste našu webovú lokalitu navštívili už predtým a môžeme personalizovať váš prístup na našu webovú lokalitu, a to napríklad tak, že vás informujeme o nových veciach, ktoré vás možno budú zaujímať.

Vašou zodpovednosťou je, aby ste nám poskytli aktuálne, úplné, pravdivé a presné informácie a aby ste osobné informácie, ktoré nám poskytnete, udržiavali v aktuálnom stave. Nemôžeme a nesmieme niesť zodpovednosť za žiadne problémy alebo záväzky, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že nám neposkytnete presné, pravdivé alebo úplné informácie, prípadne že nevykonáte aktualizáciu informácií, ktoré nám poskytnete.

Uloženie a používanie osobných informácií?

Osobné informácie, ktoré o vás zhromaždíme pomocou tejto webovej lokality, môžeme uchovávať a používať na to, aby sme vám poskytli prístup na túto webovú lokalitu. Okrem toho môžeme vaše osobné informácie uchovávať a používať:

 • na odpovedanie na vaše požiadavky 
 • na personalizáciu vášho prístupu k našej webovej lokalite, a to napríklad tak, že vás budeme informovať o nových prvkoch, ktoré by vás mohli zaujímať 
 • na vytváranie záznamov pre naše interné podnikové použitie, a to vrátane záznamov o vašich osobných informáciách 
 • na to, aby sme vás kontaktovali s informáciami, ktoré by vás mohli zaujímať, a to vrátane informácií o našich výrobkoch a službách, prípadne o výrobkoch alebo službách iných osôb 
 • na analytické účely a na výskum, vývoj a vylepšenie programov, výrobkov, služieb a obsahu 
 • na odstránenie vašich osobných identifikátorov (vášho mena, e-mailovej adresy, čísla sociálneho zabezpečenia atď.). V tomto prípade už nebudete identifikovaní ako konkrétna osoba. Po zrušení identifikovania informácií sa tieto informácie stanú neosobnými informáciami a môžeme s nimi narábať ako s inými neosobnými informáciami. 
 • na vynucovanie týchto zásad ochrany súkromia a iných pravidiel o používaní tejto webovej lokality 
 • na ochranu našich práv alebo majetku 
 • na ochranu zdravia, bezpečia alebo prospechu akejkoľvek osoby a/alebo 
 • na zabezpečenie súladu s akýmkoľvek zákonom alebo predpisom, súdnym rozhodnutím alebo iným právnym konaním 


Zdieľanie osobných informácií s tretími osobami

Skupina Gonvarri Material Handling nebude zdieľať vaše osobné informácie získané z tejto webovej lokality s nesúvisiacou treťou osobou bez vášho povolenia, a to okrem prípadov, keď je niečo iné uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia.

Ak nám udelíte povolenie, niektoré osobné informácie budeme v rámci obvyklej podnikateľskej činnosti zdieľať so spoločnosťami, ktoré si najmeme na vykonávanie služieb alebo činností v našom mene. Napríklad môžeme rôznych obchodníkov alebo dodávateľov použiť na to, aby sme vám dopravili výrobky, ktoré si objednáte na našej webovej lokalite.

V týchto prípadoch poskytneme danému obchodníkovi informácie na spracovanie vašej objednávky, ako napríklad vaše meno a poštovú adresu. Vo všetkých prípadoch, kedy budeme zdieľať vaše osobné informácie s treťou osobou, takejto osobe neposkytneme oprávnenie na uchovávanie, zverejňovanie alebo používanie vašich informácií s inými osobami, a to okrem prípadu, keď tak urobíme za účelom poskytovania služieb, o ktorých poskytnutie ich požiadame.

Vaše osobné informácie nebudeme predávať, vymieňať ani zverejňovať, a to s výnimkou spojenia s predajom, zlúčením, rozdelením alebo získaním podniku. Vždy máte právo prístupu, opravy a namietania používania vašich osobných údajov.

Právne môžeme byť nútení zverejniť vaše osobné informácie v rámci odozvy na súdny príkaz, príkaz na prehliadku, zákon alebo predpis.We may cooperate with law enforcement authorities in investigating and prosecuting Website visitors who violate our rules or engage in behaviour, which is harmful to other visitors (or illegal). orgánmi činnými v trestnom konaní môžeme spolupracovať pri vyšetrovaní a stíhaní návštevníkov webovej lokality, ktorí porušia naše pravidlá alebo sa zúčastnia konania, ktoré je škodlivé pre ostatných návštevníkov (alebo protizákonné).

Vaše osobné informácie môžeme tretím osobám poskytnúť v prípade, že budeme mať pocit, že takéto poskytnutie je dôležité na:

 • vynútenie týchto zásad ochrany súkromia a ostatných pravidiel o používaní tejto webovej lokality
 • ochranu našich práv alebo majetku 
 • ochranu zdravia, bezpečnosti alebo prospechu akejkoľvek osoby a/alebo 
 • zaručenie súladu s ktorýmkoľvek zákonom alebo predpisom, súdnym príkazom alebo iným právnym konaním 

Ochrana súkromia na iných prepojených webových lokalitách

Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia na iné webové lokality. Niektoré z týchto webových lokalít môže prevádzkovať spoločnosť Dexion a niektoré môžu prevádzkovať tretie osoby.

Prepojenia poskytujeme pre vaše pohodlie, ale nevykonávame preskúmavanie, kontrolovanie ani sledovanie postupov ochrany súkromia na webových lokalitách, ktoré prevádzkujú iné osoby.

Zásady ochrany súkromia neplatia pre žiadne iné webové lokality, okrem iných webových lokalít skupiny Gonvarri Material Handling. Nezodpovedáme za prevádzku webových lokalít, ktoré prevádzkujú tretie osoby, ani za vaše obchodné jednania s týmito osobami.

Z tohto dôvodu vám pri každom opúšťaní tejto webovej lokality odporúčame, aby ste preskúmali postupy ochrany súkromia každej webovej lokality a vytvorili svoje vlastné závery týkajúce sa primeranosti týchto postupov. 

Neosobné informácie

Neosobné informácie sú informácie, ktoré zbierame prostredníctvom tejto webovej lokality a ktoré vás neidentifikujú ako konkrétnu osobu. Môžu medzi ne patriť aj nasledujúce informácie: 

 • typ webového prehľadávača, ktorý používate (napríklad Netscape Navigator alebo Internet Explorer) 
 • názov domény, z ktorej pristupujete na internet 
 • internetová adresa webovej lokality, z ktorej ste prešli priamo na našu webovú lokalitu 
 • dátum a čas vášho prístupu na našu webovú lokalitu 
 • ktoré stránky ste navštívili na našej webovej lokalite 
 • osobné informácie, pri ktorých došlo k odstráneniu identifikácie 


Ak našu webovú lokalitu navštívite z dôvodu prečítania alebo prevzatia informácií, ako napríklad informácií o niektorom z našich výrobkov alebo služieb, môžeme z vášho počítača získať určité neosobné informácie o vašej osobe.

Tieto informácie sa získajú z webového prehľadávača vášho počítača. Ak na našej webovej lokalite len čítate alebo preberáte informácie, nezískavame ani nezisťujeme vaše meno, e-mailovú adresu, domácu adresu ani iné osobné informácie o vašej osobe. Pri vašej návšteve môžeme medzi súbory prehľadávača vo vašom počítači uložiť textový súbor, ktorý sa nazýva cookie. 

Súbor cookie sa môže uložiť na pevný disk vášho počítača. Ak to váš prehľadávač umožňuje, naše súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť, ale ak to urobíte, niektoré časti našej webovej lokality možno pre vás nebudú fungovať správne. Tretím osobám nedovolíme umiestniť súbory cookie na našu webovú lokalitu.

Vaše neosobné informácie použijeme na to, aby bola naša webová lokalita pre návštevníkov užitočnejšia. Neosobné informácie použijeme aj na iné obchodné účely. Neosobné informácie môžeme použiť alebo môžeme osobné informácie s odstránenou identifikáciou zhromažďovať, a to napríklad z dôvodu:

 • vytvorenia správ na interné použitie, a to za účelom vývoja programov, výrobkov, služieb alebo obsahu 
 • prispôsobenia informácií alebo služieb, ktoré sú pre vás zaujímavé 
 • ich zdieľania alebo predaja tretím osobám a/alebo 
 • poskytovania súhrnných “štatistík prenosu” a “rýchlostí odozvy” tretím osobám 


Zabezpečenie webovej lokality

Používame primerané fyzické, elektronické a procedurálne ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Nezabudnite, že internetový prenos nikdy nie je na 100 % bezpečný a bezchybný. Bezpečný nemusí byť najmä e-mail odoslaný na túto lokalitu alebo z tejto lokality, a preto by ste mali byť mimoriadne opatrní, keď sa budete rozhodovať, aké informácie nám pošlete cez e-mail. 

Aktualizácia zásad

Skupina Gonvarri Material Handling si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto zásady podľa požiadaviek obchodných potrieb a týmto vás vyzývame, aby ste túto stránku skontrolovali pri každej vašej návšteve tejto lokality.

Ako kontaktovať skupinu Gonvarri Material Handling 

Ak máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany súkromia, obráťte sa na: sekretára spoločnosti: 

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norway

Tel: +47 67 11 26 00

info@gonvarri-mh.com

Reg no.  918 858 903