Skip to main content

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Dexion (ďalej len „lokalita“). Váš prístup k tejto lokalite a jej používanie podlieha určitým podmienkam používania lokality a všetkým príslušným zákonom a predpisom. 

Prístupom na túto stránku, jej prehľadávaním a/alebo používaním potvrdzujete, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, že ste si prečítali, porozumeli ste a súhlasíte s tým, aby ste boli týmito podmienkami používania viazaní bez obmedzenia alebo kvalifikovania a že budete konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

Ďalej potvrdzujete, že akékoľvek iné dohody medzi vami a ktoroukoľvek spoločnosťou zo skupiny Gonvarri Material Handling, ktorej je spoločnosť Dexion súčasťou, sa nahradzujú, pokiaľ ide o tento predmet. Ak nesúhlasíte a neprijímate tieto podmienky používania, a to bez obmedzenia alebo kvalifikovania, zakazuje sa vám prístup a používanie tejto lokality a žiadame vás, aby ste láskavo okamžite túto lokalitu opustili. 

Medzinárodní používatelia

Túto lokalitu riadi, prevádzkuje a spravuje skupina Gonvarri Material Handling. Zakazuje sa prístup na túto lokalitu z oblastí, kde je jej obsah protizákonný. Osoby, ktoré si zvolia prístup na túto lokalitu z iných oblastí, tak robia z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú za konanie v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi.

Samostatné právnické osoby 

Každá spoločnosť pridružená k skupine Gonvarri Material Handling je samostatnou spoločnosťou, ktorá sama riadi a spravuje svoje záležitosti.

Každá z týchto pridružených spoločností má svoju vlastnú samostatnú identitu, ale na tejto lokalite niekedy používame výrazy „skupina Gonvarri Material Handling", „my" alebo „nás", a to keď všeobecne odkazujeme na spoločnosti skupiny Gonvarri Material Handling alebo keď identifikovanie konkrétnej spoločnosti zo skupiny Gonvarri nemá žiadny užitočný význam.

Používanie takýchto výrazov je len záležitosťou pohodlia a jeho účelom nie je presný popis podnikových vzťahov.

Autorské práva a ochranné známky 

Všetok obsah tejto lokality, a to okrem iného vrátane dizajnu, usporiadania, grafík, fotografií, formátu a iných vizuálnych prvkov lokality, je chránený právami k duševnému vlastníctvu, a to okrem iného autorskými právami © 2008 Gonvarri Material Handling (alebo keď je tak uvedené, ktorejkoľvek pridruženej spoločnosti skupiny Gonvarri Material Handling, prípadne jej poskytovateľom licencie). Vyhradzujú sa akékoľvek práva, ktoré tu nie sú výslovne priznané.

Všetky vlastnícke práva vzťahujúce sa na informácie a materiály obsiahnuté na tejto lokalite, a to okrem iného vrátane názvu Gonvarri Material Handling, logá, ochranné známky, grafiky, fotografie, obrázky a obsah sú vo vlastníctve alebo sa používajú na základe riadnej licencie pre skupinu The Gonvarri Material Handling (alebo ktorejkoľvek k nej pridruženej spoločnosti) SO VŠETKÝMI PRÁVAMI VYHRADENÝMI.

Obmedzenie používania

Okrem tu uvedených prípadov nemôžete žiadny materiál z tejto alebo na tejto lokalite, a to vrátane kódu a softvéru akýmkoľvek spôsobom upravovať, kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, odosielať, zverejňovať, vysielať ani distribuovať.

Materiál z tejto lokality môžete preberať len na vlastné a nekomerčné použitie, a to pod podmienkou, že daný materiál nebol doplnený a že bez zmeny zachováte všetky upozornenia o autorských právach a inom vlastníctve. Používanie tlačových vyhlásení a iných dokumentov, ktoré sú jasne označené ako „verejné“, sa povoľuje v rámci verejných komunikačných prostriedkov, ak je uvedený zdroj daných informácií.

Obmedzenie zodpovednosti

SÚHLASÍTE, ŽE SKUPINA CONSTRUCTOR GROUP, VRÁTANE JEJ PRIDRUŽENÝCH A SPRIAZNENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁKAZNÍKOV, PARTNEROV A ICH PRÍSLUŠNÝCH ZAMESTNANCOV, PREDSTAVITEĽOV, RIADITEĽOV, ZMLUVNÝCH STRÁN, OBCHODNÍKOV, DODÁVATEĽOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, ZMOCNENCOV, NÁSTUPCOV, POISŤOVATEĽOV A ZÁSTUPCOV, NENESIE ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI SO ŽIADNYMI PRIAMYMI, NEPRIAMYMI, ŠPECIÁLNYMI ALEBO NÁSLEDNÝMI ŠKODAMI, STRATOU ZISKU ALEBO S PRERUŠENÍM PREVÁDZKY, KTORÉ VZNIKLO V DÔSLEDKU VÁŠHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA, PRÍPADNE NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TEJTO LOKALITY ALEBO KTOREJKOĽVEK PREPOJENEJ WEBOVEJ LOKALITY, A TO ANI V PRÍPADE , ŽE SKUPINA CONSTRUCTOR GROUP BOLA VÝSLOVNE INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE SKUPINU CONSTRUCTOR GROUP A JEJ PRIDRUŽENÉ A SPRIAZNENÉ SPOLOČNOSTI, JEJ ZÁKAZNÍKOV A PARTNEROV ZO SPOLOČNÝCH PODNIKOV A ICH PRÍSLUŠNÝCH ZAMESTNANCOV, PREDSTAVITEĽOV, RIADITEĽOV, ZMLUVNÝCH STRÁN, OBCHODNÍKOV, ZMOCNENCOV, ZÁSTUPCOV A NÁSTUPCOV CHRÁNIŤ, ZAISŤOVAŤ A ZABEZPEČOVAŤ PROTI ŠKODÁM SPÔSOBENÝM AKÝMIKOĽVEK NÁKLADMI, NÁROKMI, ŠKODAMI, STRATAMI ALEBO INÝMI ZÁVÄZKAMI, KTORÉ VZNIKNÚ V SÚVISLOSTI S VAŠIM PRÍSTUPOM ALEBO POUŽÍVANÍM TEJTO LOKALITY, KTORÉ JE V ROZPORE S TÝMITO PODMIENKAMI ALEBO KTORÉ PORUŠUJE ZÁKONY.